Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

Legea nr 353 din15 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Legea 353 din15 iulie 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I. – Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.530 din 23 iulie 2003, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societatilor
specializate, înfiintate conform alin.(l), trebuie sa îndeplineasca
cumulativ conditiile prevazute de art.5 lit. d) si e) din lege.”
2. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în conditiile legii, numai instantelor judecatoresti
si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului în cauzele penale.”
3. La articolul 5, literele a), d) si g) vor avea urmatorul cuprins:
„a) are cetatenia româna sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ori ale Spatiului Economic European;
d) sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni savârsite cu intentie;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv, conform prevederilor art.7, ori detine un certificat de calificare în
aceasta profesie sau un atestat similar eliberat într-unul din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.”
4. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot
desfasura activitatile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegatii emise de
societatea pe care o reprezinta, în vederea solutionarii cazului ce face necesara prezenta acestora în România. Cetatenii din statele membre ale
Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitatii de detectiv particular cu actul care atesta în mod valabil aceasta
calitate în statul de origine sau de provenienta.
(6) Detectivii prevazuti la alin. (5) au obligatia ca înaintea desfasurarii oricaror activitati specifice si la încetarea acestora sa înstiinteze organul de politie competent teritorial.”
5. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. – (l) Dupa promovarea examenului de atestare, detectivul particular utilizeaza, în scopul dovedirii acestei calitati, legitimatia de detectiv particular.
(2) Legitimatia de detectiv particular este nominala si nu este transmisibila. Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se
stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
6. La articolul 15, litera c) va avea urmatorul cuprins:
„c) sa comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata, pentru solutionarea unor cauze penale;”
7. La articolul 15 se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari îsi întocmesc regulament de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitia scrisa a conducatorului executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.”
8. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevazute la art. l alin. (1) sau cu încalcarea prevederilor art. 12 lit. b) – d) si ale art.13;
b) încalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art.7 alin. (6);
c) încalcarea prevederilor art 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit.a) - e).”
9. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Încalcarea obligatiilor prevazute la art.15 alin.(1) lit.a)-e) atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa
caz, a licentei de functionare a societatii specializate de detectivi sau a cabinetului individual, pe o perioada cuprinsa între o luna si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate de detectivi ori a cabinetului individual se anuleaza daca, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savârsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.”
10. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 24. – (1) Masurile prevazute la art. 23 referitoare la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispun de
catre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupa caz, de catre Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii specializate sau a cabinetului individual de detectivi particulari se
dispune, în conditiile prezentei legi, de catre Inspectoratul General al Politiei Române.”
11. Dupa articolul 27 se introduce articolul 27, cu urmatorul cuprins:
„Art. 27. – (1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România.
(2) Documentele necesare pentru dobândirea calitatii de detectiv particular, altele decât cele prevazute la alin.(l), eliberate
cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, de catre autoritatile statului de origine
sau de provenienta, sunt recunoscute în conditiile legii.”
Art. II. – Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.530 din 23 iulie 2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE p. PRESEDINTELE
CAMEREI SENATULUI DEPUTATILOR
Valer Dorneanu Doru Ioan Taracila

Bucuresti, 15 iulie 2004
Nr. 353