Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

Ordinul MAI Nr.492 din 03 februarie 2005

Ordinul Nr.492 din 03 februarie 2005
privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmãtorul ordin:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste procedura prin care se elibereazã legitimatia de detectiv particular, forma si continutul acesteia.

CAPITOLUL II
Modul de eliberare a legitimatiei de detectiv particular

Art. 2. - (1) Dupã promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular si încadrarea persoanei în cauzã, societatea specializatã sau cabinetul individual procedeazã la eliberarea legitimatiei de serviciu.
(2) Eliberarea legitimatiei prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea strictã a prevederilor prezentului ordin.
(3) Legitimatia care nu respectã cerintele prevãzute în prezentul ordin nu poate face dovada calitãtii de detectiv particular pentru titularul acesteia.
Art. 3. - (1) Pentru eliberarea legitimatiei, persoana trebuie sã prezinte douã fotografii color mãrimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se ataseazã pe legitimatie, iar pe unul dintre colturi se aplicã stampila societãtii specializate ori a cabinetului individual.
(2) Societatea specializatã/cabinetul individual are obligatia sã tinã evidenta legitimatiilor eliberate într-un registru cu regim special, numerotat si înregistrat la unitatea de politie competentã, având filele completate cu urmãtoarea rubricatie: “Nr. crt.”, “Numele si prenumele detectivului particular”, “Domiciliul detectivului”, “Seria si nr. legitimatiei”, “Data eliberãrii”, “Semnãtura de primire” si
“Mentiuni”.
(3) Seria si numãrul legitimatiei de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.
(4) Cealaltã fotografie se aplicã pe o fisã nominalã, format A4, care se transmite cu adresã de înaintare, în termen de 10 zile de la data eliberãrii legitimatiei, la inspectoratul judetean de politie, respectiv la Directia Generalã de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul management resurse umane.
(5) Fisa nominalã prevãzutã la alin. (4) cuprinde urmãtoarele rubrici: “Nr. crt.”, “Numele si prenumele detectivului particular”, “Domiciliul detectivului”, “Seria si nr. legitimatiei”, “Data eliberãrii”, “Semnãtura de primire”, “Unitatea de politie care a eliberat atestatul”, “Seria si nr. documentului de identitate al titularului legitimatiei” si “Mentiuni”.
Art. 4. - (1) Societatea specializatã/cabinetul individual are obligatia sã comunice serviciului de investigatii criminale al inspectoratului de politie judetean competent, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, despre încetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta si detectivul particular angajat, în termen de 48 de ore de la aparitia acestei situatii si totodatã sã dispunã retragerea legitimatiei, procedând la distrugerea acesteia, pe bazã de proces-verbal, fãcând mentiuni în acest sens în registrul de evidentã.
(2) În cazul în care detectivul particular refuzã predarea legitimatiei, societatea specializatã/cabinetul individual are obligatia sã procedeze la anularea acesteia, asigurând totodatã publicarea într-un cotidian de circulatie nationalã.

CAPITOLUL III
Forma legitimatiei de detectiv particular, elementele de particularizare si continutul acestui document

Art. 5. - (1) Legitimatia de serviciu este documentul prin care detectivul particular îsi dovedeste calitatea în baza cãreia actioneazã.
(2) Legitimatia de serviciu cuprinde urmãtoarele date:
a) denumirea tãrii;
b) denumirea documentului;
c) seria si numãrul acesteia;
d) numele si prenumele detectivului;
e) codul numeric personal;
f) emitentul;
g) vizele anuale;
h) mentiuni.
(3) Legitimatia are în cuprins douã file, de culoare albgri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, si se tipãreste conform anexei nr. 1.
(4) Fotografia color se pozitioneazã pe prima paginã, sub drapelul tricolor si titlul “LEGITIMATIE DETECTIV PARTICULAR”, în chenarul stabilit, pe care se aplicã stampila societãtii specializate/cabinetului individual, iar în partea dreaptã a acesteia se regãseste spatiul rezervat seriei si numãrului legitimatiei, precum si datele de stare civilã ale posesorului, cu urmãtoarele mentiuni: “Numele”, “Prenumele”, “CNP”, “Emitent” si semnãtura titularului.
(5) Drapelul este realizat în culorile nationale, cu formã liniarã si dimensiunile de 60 mm x 5 mm, având inscriptionat pe fond galben, cu majuscule, cuvântul “ROMÂNIA”.
(6) Pagina a 2-a a legitimatiei este împãrtitã în 6 pãtrate egale, cu latura de 3 cm, în care se aplicã viza anualã a societãtii specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.
(7) Pagina a 3-a este rezervatã eventualelor mentiuni. (8) Pe pagina a 4-a a legitimatiei se înscriu, cu majuscule, mentiunile: “ROMÂNIA” si “DETECTIV PARTICULAR”, care încadreazã stema specificã acestei activitãti, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 6. - (1) În caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimatiei de detectiv particular, posesorul este obligat sã sesizeze, de îndatã, atât unitatea de politie pe raza cãreia s-a înregistrat evenimentul, cât si societatea specializatã/cabinetul individual unde este angajat.
(2) Dupã înregistrarea evenimentului, unitatea de politie sesizatã comunicã despre producerea acestuia Inspectoratului General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale, pentru a opera mentiunile corespunzãtoare în fisa nominalã prevãzutã la art. 3 alin. (4).
(3) În caz de furt sau pierdere a legitimatiei de detectiv particular, societatea specializatã/cabinetul individual ia mãsuri de publicare într-un cotidian de circulatie nationalã, de înlocuire a documentului si opereazã mentiunile ce se impun în Registrul de evidentã.
(4) Dacã detectivul particular sesizeazã distrugerea sau deteriorarea legitimatiei de serviciu, societatea specializatã/cabinetul individual ia mãsuri de eliberare a unui nou document si opereazã în registrul de evidentã mentiunile necesare.
(5) În toate situatiile când societatea specializatã/cabinetul individual elibereazã o nouã legitimatie de detectiv particular, aceasta/acesta este obligatã/obligat sã comunice în scris situatia la Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale, specificând motivele.
Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucuresti, 3 februarie 2005.
Nr. 492.

ANEXE

Pagina 1
Pagina a 2-a