Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

Ordinul MAI Nr.620 din 29.04.2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ORDIN
privind modalitãtile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European

Având în vedere prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile ulterioare, în aplicarea prevederilor pct. 3.6 din Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.666/2004,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. - (1) Prevederile prezentului ordin stabilesc procedura prin care sunt recunoscute de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române certificatele de calificare sau atestatele similare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European.
(2) Recunoasterea în scop profesional se face si asupra documentelor care atestã formarea în profesie sau experienta profesionalã, eliberate în unul dintre statele prevãzute la alin. (1).
Art. 2. - Cetãtenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care doresc sã desfãsoare activitãti de detectiv particular pe teritoriul României în cadrul societãtilor specializate sau cabinetelor individuale si nu posedã certificat de calificare, atestat similar sau orice alt document în acest domeniu eliberat de tãrile de origine, trebuie sã îndeplineascã conditiile stabilite la art. 5 si 7 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si de Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.666/2004.
Art. 3. - Cetãtenii care au calitatea de detectiv particular doveditã prin certificate de calificare în profesie, atestate similare sau orice alt document eliberat de un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, înainte de a exercita profesia de detectiv particular pe teritoriul României, trebuie sã solicite Inspectoratului General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale - recunoasterea acestor documente.
Art. 4. - (1) Pentru recunoasterea certificatelor sau atestatelor pe care le posedã, solicitantul trebuie sã depunã la Inspectoratul General al Politiei Române o cerere scrisã tradusã în limba românã de un traducãtor autorizat.
(2) Cererea scrisã prevãzutã la alin. (1) va fi însotitã de urmãtoarele documente:
a) certificatul de calificare în profesia de detectiv particular sau orice alt document care atestã aceastã calificare, eliberat de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în original si în traducere în limba românã, legalizatã;
b) actul de identitate în original si în copie legalizatã;
c) dovadã emisã de autoritatea din tara de origine, din care sã reiasã cã nu a fost condamnat pentru infractiuni sãvârsite cu intentie;
d) documentul din care sã rezulte starea fizicã si psihicã a solicitantului, eliberat în conditiile legii de institutii medicale din statul de origine al persoanei solicitante ori din România.
(3) Documentele prevãzute la lit. c) si d) vor fi însotite de o traducere în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat. Lipsa traducerii poate conduce la refuzul recunoasterii certificatului/atestatului.
Art. 5. - Documentele prevãzute la art. 4 alin. (2) lit. c) si d) vor fi considerate valabile timp de 3 luni de la date emiterii, dacã din cuprinsul acestora nu rezultã alte termene de valabilitate.
Art. 6. - (1) Dacã legislatia din statul membru de origine sau de provenientã al solicitantului nu prevede posibilitatea eliberãrii unor astfel de documente, ele pot fi înlocuite de o declaratie scrisã prin care acesta declarã pe propria rãspundere cã îndeplineste conditiile legale pentru exercitarea profesiei de detectiv particular.
(2) Declaratia prevãzutã la alin. (1) se dã în fata unui notar public din România.
Art. 7. - (1) Inspectoratul General al Politiei Române va examina cererea si va emite o decizie motivatã care se comunicã solicitantului în 15 zile de la emitere si produce efecte de la data comunicãrii.
(2) Sub sanctiunea nulitãtii, în cuprinsul deciziei se vor mentiona obligatoriu prevederi referitoare la termenul si instanta jurisdictionalã unde aceasta poate fi contestatã.
(3) Când existã dubii asupra realitãtii documentelor justificative, Inspectoratul General al Politiei Române poate solicita autoritãtilor competente din statul membru confirmarea autenticitãtii acestora, prin Biroul National Interpol si Punctul National Focal.
(4) Procedura de examinare a cererii nu poate depãsi termenul de 3 luni de la data prezentãrii dosarului completat de persoana interesatã.
Art. 8. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Bucuresti, 29 aprilie 2005.
Nr. 620.